I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALMAK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a www.sziklakorhaz.hu weboldalt üzemeltető ‘A Szikla’ Múzeumi Közhasznú Alapítvány, 1012 Budapest Lovas út 4/C (továbbiakban Szolgáltató) és az online értékesítési rendszerét használó felhasználó (továbbiakban Vevő) között a belépőjegyek és termékek megvásárlásának és igénybevételének feltételeit (továbbiakban Szolgáltatás), a Vevő által Szolgáltató számára nyújtott Adomány (továbbiakban Adomány) nyújtásának és igénybevételének módját, valamint a Szolgáltató és a Vevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szolgáltató és Vevő közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi, mely szerződés létrejöttének feltétele Vevő sikeres, Szolgáltató által visszaigazolt regisztrációja és/vagy vásárlása a www.sziklakorhaz.hu weboldalon.

Az ÁSZF által használt fontosabb fogalmak meghatározása:

 • Szolgáltató: a www.sziklakorhaz.hu weboldal (továbbiakban Portál) tulajdonosa és egyben üzemeltetője, azaz Szolgáltató jogosult Vevővel megkötni jelen szerződést a Szolgáltatás Vevő általi igénybevételére. Szolgáltató jogosult további szerződéseket kötni a Szolgáltatás megvalósításához szükséges további partnerekkel (továbbiakban Partner).
 • Szervező: a www.sziklakorhaz.hu weboldal (továbbiakban Portál) tulajdonosa és egyben üzemeltetője, azaz Szolgáltató jogosult Vevővel megkötni jelen szerződést a Szolgáltatás Vevő általi igénybevételére. Szolgáltató jogosult további szerződéseket kötni a Szolgáltatás megvalósításához szükséges további partnerekkel (továbbiakban Partner).
 • Szolgáltatás: Szolgáltató a Portálon megjelenő eseményekre (továbbiakban Program) előfizet és termékeket (továbbiakban Termék) értékesít. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges, ezért nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak. A Szolgáltatás kifejezetten a Jegy és Termék értékesítésére korlátozódik.
 • Vevő: a Portálra látogatási céllal érkező olyan felhasználó, aki szabad akaratából és saját felelősségére keresi fel a Portált, és a látogatása során igénybe veszi a Szolgáltatást, amikor önként, szabad akaratából megadja a Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybevételéhez bekért személyes adatait (továbbiakban Regisztráció) és a Regisztráció során elfogadja jelen ÁSZF feltételeit abból a célból, hogy a Portálon keresztül egy vagy több alkalommal Jegyet vagy Terméket vásároljon. A Portálra látogatási céllal érkező, de Jegyet nem vásárló felhasználóra jelen ÁSZF nem vonatkozik.
 • Portál: a Szolgáltató tulajdonában lévő és általa működtetett www.sziklakorhaz.eu internetes weboldal.
 • Program: a Portálon megjelenő olyan ajánlat, amelyre a Portálon keresztül a szolgáltatási díj megfizethető.
 • Regisztráció: a Portálra érkező látogató a Portál használatához és vásárláshoz szükséges adatait egy űrlap kitöltésével megadja Szolgáltatónak. Vevő a Regisztrációval jelzi Szolgáltató felé, hogy vásárlás céljából kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. Vásárló a Regisztráció során kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez jelen ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárul Szolgáltató Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzata megismerésével és elfogadásával.
 • Helyszín: a Programnak helyet adó épület vagy terület, ahol a Program lebonyolításra kerül, és amelynek pontos címe megtalálható a Portálon és a Programra megvásárolt elektronikus vagy nyomtatott jegyen/voucheren.
 • Időpont: a Programhoz tartozó egy vagy több dátum, amikor a Program elérhető.
 • Jegy: Online jegyvásárlás esetén a Szolgáltató által a Vevő részére elektronikus úton, e-mailben megküldött jegy, amely az adott Programra történő belépésre jogosítja fel Vevőt.
 • Voucher: Időponthoz nem kötött ajándék jegy, amelyet Szolgáltató postai úton küld meg Vevő részére. A voucher a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes és egyszeri belépésre jogosít időpont foglalás nélkül, érkezési sorrendben, a szabad helyek függvényében.
 • Házirend: a Szervező által az adott Program körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó speciális belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, a jelen ÁSZF mellékletét nem képező dokumentum, amelyek elérhető vagy a Program, vagy a Programhoz tartozó Szervező honlapján és/vagy közösségi oldalán, vagy kifüggesztve a Program Helyszínén.
 • Adomány: A Szolgáltató részére, a cél szerinti közhasznú tevékenységei ellátásához nyújtott pénzbeli támogatás, melyről Szolgáltató adományigazolást állít ki Vevő részérére.

II. SZOLGÁLTATÁS ÉS SZOLGÁLTATÓ

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév:  ‘A Szikla’ Múzeumi Közhasznú Alapítvány,
Székhely:  1012 Budapest, Lovas út 4/C
Adószám:  18728488-2-41
E-mail cím:  info@sziklakorhaz.eu
Telefonszám:  06 70 701 0101
Honlapcím:  www.sziklakorhaz.eu
Postacím:  1012 Budapest, Lovas út 4/c.

Szolgáltató munkanapokon 10-17 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely a Vevők rendelkezésére a Szolgáltatást érintő információkkal, észrevételekkel és reklamációkkal kapcsolatban.

III. PROGRAMSZERVEZÉS

 1. A Programot mindenki saját felelősségére látogathatja. A Programon való részvétel kapcsán szolgáltatási jogviszony és kötelezettség jön létre.
 2. Szervező fenntartja az esetleges időpontváltozás jogát. Amennyiben időpont változásra kerül sor, a megvásárolt Jegyek az új időpontra érvényesek az ÁSZF rendelkezései szerint. Időpontváltozás esetén Szervező a közzéteszi a változásokat a Portálon és tájékoztatja az érintett Vevőt az általa megadott elérhetőségein.
 3. Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Program biztonságos lebonyolítása érdekében, de Szervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. A Szervező által meghatározott Házirend vagy részvételi szabályok Vevő általi figyelmen kívül hagyása esetén a Program még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható. (pl. más látogatót zavaró viselkedés, alkoholos befolyásoltság stb.). A részvételi feltételeket a Program, illetve a Program helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vevőt a Szervező a Program biztonságos lebonyolítása, illetve a Programon tartózkodó további látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Szervező kártérítésre nem kötelezhető.

IV. REGISZTRÁCIÓ

 1. A Regisztráció alkalmas a Vevő azonosítására és a Szolgáltatás többi felhasználójától való megkülönböztetésére. Portálon a Vevő egyszeri önkéntes regisztrációjával és a Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés elektronikus úton való megkötésével veheti igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatásra történő regisztrációval Vevő a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Az érvényben lévő jogszabályok alapján a 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat a Portálon.
 2. A regisztráció során kötelező adatok bevitelére van szükség, így Szolgáltató a Vevő regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Vevő valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzített. Vevő kijelenti, hogy a regisztráció során a Portálon megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a Szolgáltatás teljesítéséért. Szolgáltató kizárja felelősségét a Vásárlás során a Vevő által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. Felek között a megállapodás magyar nyelven jön létre.
 3. Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vevő valódiságát ellenőrizni. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja. Indokolt esetnek minősül a valótlan, vagy hiányos adatok megadása. Indokolt eset az is, ha a Vevő más felhasználó személyes adataival bizonyíthatóan visszaél, vagy ha a Vevő a Szolgáltatás rendszerével, vagy a megvásárolt Jegyekkel bármely előzetes regisztráció során bizonyíthatóan egyszer már visszaélt. A visszautasítás, illetve a visszavonás okáról a Szolgáltató a Vevőt e-mail üzenetben tájékoztatja.
 4. Szolgáltató a hibásan és/vagy hiányosan megadott e-mail cím esetén a visszaigazolás helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Vevőt egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Vevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 5. Szolgáltató a Vevő sikeres regisztrációját elektronikus úton visszaigazolja. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Vevő elfogadott felhasználónevét és a regisztráció elfogadásának tényét. A regisztrációt követően Vevő a Szolgáltatást felhasználóneve és jelszava megadásával tudja igénybe venni a Portálon.
 6. Vevő a regisztráció során megadott személyes adatait a Portálon fiókjában bármikor ellenőrizheti és módosíthatja. A Vevő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót tájékoztatni a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb nyolc (8) napon belül.
 7. Szolgáltató kéri és kifejezetten ajánlja, hogy Vevő rendszeresen módosítsa a jelszavát, azt senkinek ne adja át, és lehetőleg ne tárolja mások által hozzáférhető helyen. A jelszó változtatásról a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vevő elfelejti a jelszavát, vagy elveszíti azt, akkor az új jelszavát a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldi. Vevőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű Vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 8. Vevő bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, és ennek kapcsán kérheti regisztrációja törlését Szolgáltató e-mail címére küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul – de maximum 30 napon belül – gondoskodni a regisztráció törléséről. Ebben az esetben a Vevő adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint. A törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, és nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törléssel egyidejűleg Szolgáltató haladéktalanul megszünteti a Vásárló felhasználói fiókját.
 9. Szolgáltató rendes felmondással harminc (30) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Vevő értesítése mellett. Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vevő bizonyítható módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Portál rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Portálon folytatandó tevékenységet, illetve amennyiben a Vevő valamely vásárlási tranzakciója tizenöt (15) napon belül a Vevőnek felróható okból nem kerül lezárásra.
 10. Vevő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vevő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató tizenöt (15) napon belül a szerződésszegését nem orvosolja. A Szolgáltatás keretében megvásárolt Jegy érvényességét és felhasználhatóságát Vevő jelen pont szerinti felmondása semmiben nem befolyásolja.
 11. Vevő regisztráció nélkül is jogosult a weboldalon történő böngészésre és vásárlásra.

V. VÁSÁRLÁS, FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS

 1. A Portálon a menüpontokban és a jegy-, illetve szuvenír termék vásárlási felületen (shop) felhasználók regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül is böngészhetnek és vásárolhatnak. Vevő a Vásárlását a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti. A Szolgáltatás keretében foglalásra, illetve bármely egyéb, fizetés nélküli tranzakció lebonyolítására nincs lehetőség.
 2. Fizetés: Portálon történő vásárlás kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges.
  • Online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül: Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.
  • A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. Személyes átvétel és házhoz szállítás: Az időpontra szóló elektronikus Jegyeket nem lehet személyesen átvenni, azokat Szolgáltató e-mailben küldi meg Vevő részére. Vevő a fizikai termékeket és/vagy ajándék vouchert tartalmazó Megrendelése átvételéhez választhatja a személyes átvételt a Sziklakórház Atombunker Múzeumban nyitvatartási időben (cím: 1012 Budapest, Lovas út 4/C), vagy a házhoz szállítást. A házhoz szállítást a Magyar Posta, az MPL futárszolgálat és az Express One futárszolgálat végzi. A Termékek kosárba helyezését követően, de még a fizetési folyamat megkezdése előtt a Portál a kalkulált Szállítási díjat és választható szállítási módokat a kosár tartalmához adja, jól elkülönítetten. Vevő a Vásárlását a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti. Amennyiben a termékek futárszolgálattal kerülnek kézbesítésre, a kiszállítási idő 4-7 munkanap. Amennyiben Szolgáltató valamely megrendelt Termékkel nem rendelkezik, vagy határidőre a szállítást nem tudja biztosítani, felveszi a kapcsolatot Vevővel az általa megadott elérhetőségeken. Vevő a vásárlással kijelenti, hogy a Termékekkel, szállítással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket megismerte, és Terméket ezek ismeretében vásárolja meg.
 4. A termékek és szolgáltatások árának meghatározása Szolgáltató hatáskörébe tartozik.. Szolgáltató fenntartja az azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel kezelési költségként. Ha a Szolgáltatás használatáért Vevőnek adminisztrációs díjat, azaz kezelési költséget kell fizetni, akkor azt a Vásárlás folyamata során Szolgáltató a Szervező által meghatározott jegyártól elkülönítve Vevő számára jól beazonosíthatóan és összegszerűen feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A Vevő által kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Szolgáltató a Vásárlás folyamatában a megfelelő helyen pontosan feltüntet.
 5. A termékek kosárba helyezése nem kötelezi a Vevőt Vásárlásra. Amennyiben a Vevő mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Jegyet és/vagy Terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát törölheti. A vásárlói kosár összeállítása után Vevőnek még van, a pénzügyi teljesítés után azonban már nincs lehetősége a kosár utólagos módosítására. A Vásárlás folyamata során a Vevőnek az ellenérték megfizetésén túlmenő egyéb kötelezettségei nincsenek. Szolgáltató kizárja az időpontra szóló jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. Amennyiben bármely Program a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy a felhasználásra nem kerülő Jegyet a Vevő a soron következő, azonos Programon használhatja fel.
 6. Az időpontra történő jegyvásárlás befejezésére korlátozott idő áll rendelkezésre. Szolgáltató a Vevő számára a vásárlási folyamat során jól látható módon kiemeli, hogy mennyi ideig tartja foglalásban az adott időpontra szóló jegyet Vevő részére. Amennyiben Vevő a megadott időtartam alatt nem fejezi be a vásárlást, Szolgáltató felszabadítja a kosárba helyezett jegyeket, amelyet így más Vevő megvásárolhat. Vevőnek a vásárlási folyamat során, a rendelkezésre álló idő letelte előtt 2:00 perccel lehetősége van meghosszabbítani a rendelkezésre álló foglalási időkeretet.
 7. Az időpontra szóló jegyeket Szolgáltató elektronikus formában, a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg legkésőbb a vásárlástól számított 24 órán belül. Amennyiben Vevő nem kapja meg a Jegyet, az info@sziklakorhaz.eu e-mail címen kérheti annak újra küldését.
 8. Vevőnek a vásárlási folyamat során lehetősége van adományt nyújtani Szolgáltató részére. Szolgáltató a kapott adományt cél szerinti tevékenységére használja fel és minden kapott adományról adományigazolást állít ki az Adományozó részére.
 9. Vevőnek az online értékesítési felületen időpontra szóló program választása esetén lehetősége van a Szolgáltató a www.sziklakorhaz.eu weboldalán közzétett Közhasznú Programjában történő részvételre. A Közhasznú Program keretében nyújtott meghatározott minimum összegű támogatások nyújtása esetén Szolgáltató Adományozó részére ellenszolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatásként múzeumi programon történő részvételt ajánlhat fel a [350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, 1. § (5) a), b), 4. § (1) e), 6. §] értelmében.

VI. SZERZŐDÉS ÉS ELÁLLÁS

 1. Vevő a vásárlással elektronikus szerződést köt Szolgáltatóval. Vevő tudomásul veszi, hogy az elektronikus módon kötött szerződés távollevők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek, így iktatott formában nem hozzáférhető, archiválásra nem kerül. Szolgáltató és Vevő között a szerződés határozott időre jön létre. A szerződés létrejöttét a Vásárlás elektronikusan elmentett adatai igazolják. A szerződés nyelve magyar.
 2. Jelen szerződés létrejöttével Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, és vállalja a számára előírt jogok jóhiszemű gyakorlását, a részére előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, valamint tudomásul veszi a jelen ÁSZF megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményeket. Vevő hozzájárul a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben. Vevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben a Program keretében vagy azzal összefüggésben esetlegesen okozott károkért a Szervező, a Szolgáltató, valamint azok szerződéses partnerei és a Programon résztvevő harmadik személyek tekintetében.
 3. A Vásárlás a Megrendelés gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Programra szóló Jegy egy adott konkrét időpontra / időtartamra szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a Vásárlás értékét visszatéríteni. Ez alól csak a Program elmaradása lehet kivétel.
 4. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Program esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. Vevő tudomásul veszi, hogy a Program elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szervező dönti el és annak megvalósulásáért a Szervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a Portálon a visszaváltásra vonatkozó adatokat, amikor azokat hivatalos formában megkapta Szervezőtől.
 5. Elmaradt Program esetén a visszaváltásra a Szervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a Vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. Elmaradt Program esetén Vevő a Jegy árán kívül semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben. Egyéb esetekben a jegy cseréjére és visszaváltására nincs mód. A Jegyek árán felül igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát úgy kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

VII. ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

 1. A Vevő személyes adatainak védelme, az ‘A Szikla’ Múzeumi Közhasznú Alapítvány és a Szolgáltatást megvalósító szerződött partnerei számára is kiemelt fontosságú. Szolgáltató tiszteletben tartja a Vevők személyhez fűződő jogait, ezért a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli.
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogosulatlanul nem férhet hozzá. Szolgáltató vállalja, hogy előzetes hozzájárulása nélkül Vevőről semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, jogerős és végrehajtható bírósági határozat, vagy jogszabályon alapuló egyéb végrehajtható hatósági rendelkezés kötelezi. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 3. Jegyek / Termékek vásárlása esetén kizárólag azokat az információkat kéri be Szolgáltató a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a Vásárlás lebonyolításához. Ezeket az adatokat csak olyan harmadik fél számára adja ki, akiknek a bevonása szükséges a Vásárlás lebonyolításához. Ilyen harmadik fél a Szervező, a bankkártyás fizetést bonyolító partner, az elektronikus számlázást bonyolító partner és Vevő külön igénye esetén a kézbesítő partner. A Vásárlásba bevont harmadik félnek csak azok az adatok kerülnek átadásra, amelyek szükségesek az általuk vállalt szolgáltatások teljesítéséhez. Vevő kérheti adatai törlését a Portál bármelyik elérhetőségén, ha nem szeretne többet Jegyet vásárolni a Portálon.
 4. Vevő tudomásul veszi, hogy a vásárlási folyamat során az alábbi személyes adatait Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésében résztvevő adatkezelő Partnerei számára továbbítja:
 5. Számlázás: szamlazz.hu online számlázó felület, üzemeltetője: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Vevő neve
  • Vevő telefonszáma és e-mail címe
  • Vevő címe
  • Megrendelés sorszáma
  • Fizetés és szállítás módja
  • A vásárolt termékek adatai és ára

  Online bankkártyás fizetés / SimplePay: Amennyiben Vevő a vásárlás során a fizetéshez az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simplepay szolgáltatást választja, Vevő tudomásul veszi, hogy az ‘A Szikla’ Múzeumi Közhasznú Alapítvány (1012 Budapest, Lovas út 4/C.) adatkezelő által a www.sziklakorhaz.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. BSR Center), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Név
  • Email
  • Telefon
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  Házhoz szállítás: Express One futárszolgálattal, vagy ajánlott levélként, postai úton:

  Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület, az adatkezelő által továbbított adatok köre:

  • Vevő neve
  • Vevő telefonszáma és e-mail címe
  • Vevő címe
  • Csomag értéke

  Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., az adatkezelő által továbbított adatok köre:

  • Vevő neve
  • Vevő telefonszáma és e-mail címe
  • Vevő címe
  • Csomag értéke
 6. A Szolgáltatás igénybevételével Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Vevő és a Vásárlás adatait továbbíthassa az adott Program Szervezőjének is abból a célból, hogy a Program Szervezője a Program elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a Vevőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon tájékoztathassa, illetve a Jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.
 7. Amennyiben Vevő feliratkozik Szolgáltató hírlevelére és/vagy értesítő szolgáltatására, úgy Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet vagy értesítőt küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő leiratkozással bármikor megtilthatja. Szolgáltató a hírlevélre és az értesítőre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.

VIII. FELELŐSSÉG ÉS GARANCIA

 1. A Portálon keresztül történő Vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A Portálra küldött megrendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.
 2. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a Portál hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Portálhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Portál folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta nélkül és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató jogosult a Portál karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Vevő minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.
 3. Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási tranzakció értékét. Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő, a Szervező, vagy a Vásárlás folyamatába bevont harmadik fél szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.
 4. Fogyasztói kifogás esetén a Vevő a Program szervezőjével veheti fel a kapcsolatot. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez Vevő felkeresheti az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és/vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapját.
 5. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan káresetben, amelyet a Vevő, a Szervező, vagy a Vásárlás folyamatába bevont harmadik fél szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vevő illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

IX. HATÁLYOSSÁG ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, a Vevőre, illetve a Szolgáltatóval kötött szerződésének megfelelően a Programhoz tartozó Szervezőre is kiterjed. Külön szerződés szabályozza a Szolgáltató és a Szervező jogviszonyát is. Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki Szolgáltató bankkártyás fizetést bonyolító és számlázó Partnerére, sem pedig az egyéb, vele kapcsolatban álló alvállalkozók tevékenységére.
 2. Jelen ÁSZF a hatályba lépés napjától kezdődően határozatlan időre szól. Szolgáltató tájékoztatja Vevőt, és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítani. Szolgáltató jelen ÁSZF-et kizárólag alapos okkal módosíthatja. Az ÁSZF módosítására alapos oknak tekintendő többek között a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabályi háttér kötelező rendelkezéseinek változása, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési módok bevezetése, a Szolgáltatásban alkalmazott jegyértékesítési folyamatok további fejlesztése vagy változása, a gazdasági, gazdaságossági feltételek vagy körülmények megváltozása. Módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a Portálon történő közzététellel, azonnal hatályba lép. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások figyelemfelkeltő módon, dőlt és aláhúzott betűvel, vagy a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva.
 3. Amennyiben az ÁSZF módosítása Vevőt hátrányosan érinti, úgy Vevő jogosult a szerződéstől a módosított ÁSZF hatályba lépését követő 14 napon belül indoklás nélkül írásban elállni, amennyiben a Programon a látogatását még nem kezdte meg, oda nem jelentkezett be, és a Jegyet más módon nem használta fel, nem ruházta át. Az elállás joga nem illeti meg Vevőt, ha a módosítás a Vevőre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.
 4. Szolgáltató a Portálon keresztül tájékoztatja a látogatókat és a Vevőket a mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat tartalmáról, amely Szolgáltató honlapján keresztül folyamatosan elérhető, megtekinthető és kinyomtatható. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályba lépés időpontja: 2023. 06. 01.